» ای کاش :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» wish :: ۱۳٩٢/٥/٥
» دیشب زمین را خواب دیدم :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» Love cottage :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» کلبه ی عشق :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» Gillyflower :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» گل محبوبه شب :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» Tress :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» گیسو :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» Shelter :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» سرپناه :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Happiness color :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» رنگ شادی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Freedom :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» آزادی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Beautiful jailer :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» زندانی زیبا :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» A bit peace :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» ذره ای آرامش :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» loving :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» عاشقانه :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Liberated :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» وارسته :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Withstanding :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» ایستادگی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Trodden :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» پامال :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Offended Sun flowers :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» آفتابگردان های دلگیر :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Whimper :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» ناله :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» Moment of reaching :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» لحظه ی رسیدن :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» I am homesick Spring! :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» دلتنگم بهار :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Humbly :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» غریبانه :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Wave :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» موج :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Complaint :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» شکوه :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Flight :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» پرواز :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Besides lover :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» با یار :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Death smell :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» بوی مرگ :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Destined to sky :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» اهل آسمانم :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» Love bondage :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» اسارت عشق :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» Hope :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» امید :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» Loneliness cocoon :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» پیله ی تنهایی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» Lonely stranger :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» غریب :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» King of sky knows :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» پادشاه آسمان می داند :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» My space is hollow :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» جای من خالی :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» If sky cry :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» اگر آسمان نعره بزند :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» Lie cruelty thorn :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» تیغ بی داد دروغ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» Travelling :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» سفر :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» Sorrow house :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» غمسرا :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» Exotic hamlet :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» غریب آباد :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» Me and you :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» من و تو :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» We are always human :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ما همیشه انسانیم :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» My half lost :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» نیمه ی گمشده ی من :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» Trip without return :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» سفر بی بازگشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» Return to the life :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» بازگشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» Imaginary love :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» عشق خیالی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» The Love Milky Way :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» کهکشان عشق :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» The last visitation :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» واپسین دیدار :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» Safe bosom :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» آغوش امن :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» Forced willow :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» بید مجبور :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» Antidote :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» نوش دارو :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» Wariness pain :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» درد هشیاری :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» Shamble of destiny :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» مسلخ تقدیر :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» Does God exist? :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» هست او آیا؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» Strange world :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» روزگار غریب :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» Old pain :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» درد کهنه :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» Superstitious cruelty :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» بیداد خرافه پرستی :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» Deadlock :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» بن بست :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» Kiss on the soil :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» بوسه بر خاک :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» I am a cry again :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» باز هم فریادم :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» So much good your not being :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» چه خوب که نیستی :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» Endless or beginning :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» پایان یا آغاز :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» My death will happen a day :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» مرگ من روزی فرا خواهد رسید :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» Endless patience :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» صبر بی پایان :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» Iron haven :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» تکیه گاه آهنین :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» It understands me :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» او مرا می فهمد :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» Fair :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» بازار مکاره :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» peace :: ۱۳٩۱/٥/٩
» آرامش :: ۱۳٩۱/٥/٩
» Silence land :: ۱۳٩۱/٥/٩
» سرزمین سکوت :: ۱۳٩۱/٥/٩
» Doubt :: ۱۳٩۱/٥/٩
» تردید :: ۱۳٩۱/٥/٩
» Sorrow Swamp :: ۱۳٩۱/٥/٩
» باتلاق غم :: ۱۳٩۱/٥/٩
» Return :: ۱۳٩۱/٥/۸
» بازگشت :: ۱۳٩۱/٥/۸
» Golden seed :: ۱۳٩۱/٥/۸
» دانه ی طلایی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» Grave of pain :: ۱۳٩۱/٥/٧
» گور درد :: ۱۳٩۱/٥/٧
» Meaning of hope :: ۱۳٩۱/٥/٦
» معنای امید :: ۱۳٩۱/٥/٦
» strew of flowers :: ۱۳٩۱/٥/٦
» گلباران :: ۱۳٩۱/٥/٦
» emigration :: ۱۳٩۱/٥/٥
» کوچ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» drop of the rain :: ۱۳٩۱/٥/٥
» قطره باران :: ۱۳٩۱/٥/٥
» gold :: ۱۳٩۱/٥/٤
» طلا :: ۱۳٩۱/٥/٤
» sunflower :: ۱۳٩۱/٥/٤
» آفتابگردان :: ۱۳٩۱/٥/٤
» to abandon :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دل کنده :: ۱۳٩۱/٥/٤
» Anguish :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» dream :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» رویا :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» outcry :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» فریاد :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» sometimes something imposes you :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» گاهی به تو تحمیل می شود :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» pondering you :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» به تو می اندیشم :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» cross of sorrow :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» صلیب اندوه :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» come along with me :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» با من بیا :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» freedom :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» رهایی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» the king of sky knows :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» پادشاه آسمان می داند :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» me face to face me :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» رویارویی " من " با " من& :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» The moment of attaining :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» لحظه ی رسیدن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» remember me :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» یاد من کن :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» forgetfulness :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» فراموشی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» upright :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» رها :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» silent territiry :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» دیار خاموشان :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» minister of beheaded thoughts :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» داد از دروغ :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» humbly :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» غریبانه :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» anxiety :: ۱۳٩٠/٩/٩
» دلواپسی :: ۱۳٩٠/٩/٩
» بی عشقی :: ۱۳٩٠/٩/٩
» lack of love :: ۱۳٩٠/٩/٩
» who knows? :: ۱۳٩٠/٩/٩
» چه کسی می داند؟ :: ۱۳٩٠/٩/٩
» she wants to breathe :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» می خواهد نفس بکشد :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» death of hope :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» مرگ امید :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» jailor :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» زندانبان :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» gift :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» هدیه :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» spite :: ۱۳٩٠/۸/٩
» بغض :: ۱۳٩٠/۸/٩
» exudos from sorrow :: ۱۳٩٠/۸/٩
» سفر :: ۱۳٩٠/۸/٩
» my hero :: ۱۳٩٠/۸/٧
» دریا دل :: ۱۳٩٠/۸/٧
» butterfly :: ۱۳٩٠/۸/٢
» پروانه :: ۱۳٩٠/۸/٢
» loneliness :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» تنهایی :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٧/٢۱