مرگ من روزی فرا خواهد رسید

 

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

که شبیه روزهای دگر نیست

روز مرگ عشق و دوستی

روز سرد

روز نگاه های بی تفاوت

روز غم

روز خودخواهی و پوچی

روز مرگ من است

 

من در آن روز

زنده های مرده بی عشق را

جا می گذارم می روم

می روم تا در میان عاشقان راهی بیابم

عاشقانی

که انفجار نوردارد هر تپش از قلبشان

 

مرگ من روزی فراخواهد رسید

  که شبیه روزهای دگر نیست 

روز مرگ عشق

روز مرگ من است

/ 0 نظر / 5 بازدید