تردید

پرسشی مرموز در عمق نگاه تو

موج ترس ودلهره در جان من

تو نپرسیدی هیچ و من خاموش

و تو دلگیر از سکوتم وقت رفتن

رفتنی بی بازگشت

اما من

 رفتنت
را دیدم و باور نکردم

سالیان سال است نازنینم

به سوگ دل خود نشسته ام

/ 0 نظر / 5 بازدید