دریا دل

 

تا  خدا از گل  گل  او  را  سرشت

عشق و پاکی و شجاعت را نوشت

خوبی   و   مهر  و   وفا   آزادگی

دانه شد در جسم و جانش پا گرفت

عطر گلها  با وجودش  شد  عجین

زین سبب در باغ جان  ماوا  گرفت

نقش خوبی شد  دگر  اسطوره  شد

نام  او   سر تا  سر   دنیا    گرفت

نازم   آن   دست    گل آرای    خدا

که این سراپا  گلستانم  را  سرشت

رفتم از خود چون شنیدم وصف او

این چنین  هستی  من  معنا  گرفت

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید