شکوه

 

 

خسته از دست خدایم به خدا

شکوه دارم ز خدا من به خدا

 

از بزرگی دل دریایی ام

شده شرمسار دریا بخدا

 

از غم و درد دل تنهای من

شده پر آب دل کویر تنها بخدا

 

آنقدر آتش به کامم ریختی

دل غم سوخت به حالم بخدا

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مازیار

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما