آدم کوچک آدم بزرگ

 

دوست ندارم آدمک ها را

بی دل و کوچک و حقیرند

آدمک های سرگردان به دور هیچ

آدم بزرگی هست آیا؟

که بفهمد آدمیت بشناسد دل را؟

آدم بزرگی هست آیا؟

که بداند پس این پرده رنگین وجود

دل و قلبی لانه دارد پر عشق

آدمی هست آیا؟

آدمی ساده بزرگ که بفهمد

آدمیت را؟

بوی ناب آدمیت را؟

او که بیاید سرزمین دل من

پر می شود از شعر و موسیقی

بوی خوب پاکی 

بوی ناب عشق

سرزمین دل من پر می شود 

از عطر و بوی گل محبوبه ی شب

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید