ایستادگی

                       

 

تو مرا آزاد و عاشق آفریدی

کجاست عشق؟

کو آزادی؟

پوسیدم و پژمردم

با این همه

من دوباره خواهم رویید

با این که خود به گوش خود

صدای خرد شدن استخوان هایم را

 شنیده ام

/ 0 نظر / 6 بازدید