صبر بی پایان

 ای دل خسته و خاموش

از چه جنسی تو

هر لحظه

میمیری و میمانی

فریاد کشیدم از سر درد

به دل کوه و زمین و آسمان دریا و صحرا

رازها گفتم ناله ها کردم

کوه با پژواک آن از هم فروپاشید

سوخت دریا

آسمان نعره بر 
آورد

وزمین آتش گرفت

ای دل از چه جنسی تو

صبر خالص؟

 

 

 

                                                                          

/ 0 نظر / 6 بازدید