پادشاه آسمان می داند

 

در سرزمین بیدلان

مردمی عجیب

ویلان و سرگردان

به دور هیچ می چرخند

دلشان مدفن عشق

روحشان زخمی نفرت

کاسه صبر دلم خالی است خالی

گل محبوبه شب سر ریز شو

دل من عطر تو را میخواهد

عطر تو مزه عشق

با کسی کاری ندارد دل من

پادشاه آسمان می داند

آتش عشق که بر دل افتاد

مردنی در کار نیست

عاشق عشق شد این بار دلم

دیگر با کسی کاری ندارد

پادشاه آسمان می داند

 

                                                

 

/ 0 نظر / 14 بازدید