زمین سیاه

هر روز زمین سیاه تر و سیاه تر

نکند آخر خبری از خوبی نماند

نکند دلها بشکنند و بشکنند و روی هم تلمبار شوند

نکند گور دست جمعی دل های خونبار

تفرج گاه این نامردمان گردد

در پس روزهایی این چنین سرد و سیاه

می توان چشم انتظار شب پر ستاره بود؟

گر بنشینی نه... هرگز.....نخواهد بود

/ 0 نظر / 17 بازدید