چه کسی می داند؟

یک روز به دنیا می آیی

روز دیگر می روی

چرا؟می دانی؟

آمدنت  دست تو نیست

رفتنت هم

در این جهان چه می کنی؟

هیچکس نمی داند

هر چه بخواهی بدست نمی آوری

داشته هایت آرزویت نیست

چرا؟ می دانی؟

شاید به زور آمده ای چون گریه می کردی

یا آرزویت بود کوچیدن به این دنیا

چه کسی می داند؟

هیچکس نمی داند

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید