آن روزها

آن روزها که بودی در کنارم

اما نبودی

در دست ئتو افسار بود

افسار خودخواهی و پوچی

آن روزها یادت هست؟

افسار تو مثل طناب داربر گردنم آویز

هر لحظه تنگ و تنگ تر

نفس برتر نفس برتر

باید منتظر می بودی این روزها را

جا بمانی تنها

زل بزنی

به طناب خالی

دست های خالی

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید