اهل آسمانم

من زمینی نیستم

روی زمین بال و پر
اندیشه بسته

روح من خسته است

همه چیز پوشالی

خنده ها غمگین و بی رنگ

اشکها هم همه از روی ریا

 

دوست دارم بروم آنجا
که

آسمانش آبی است

باورها همه ناب

اندیشه ها

 آزاد 

آزاد آزاد است

/ 0 نظر / 11 بازدید