مایه آرامشم

با شانه های خسته و قلبی شکسته

خزیدن در میان خاک سرد گور

آرزویم شد

خاک سرد بی ریا بی رنگ

با مهربانی تار و پودم را جدا می سازد از هم

و مرا و دلم را

مایه دلخوشی خاری گیاهی می کند

لحظه هایی شیرین

دلخوشم من

باز هم مثل همیشه

مایه آرامشم

 

/ 0 نظر / 39 بازدید