بیداد خرافه پرستی

زن غمگین و تنها

شبها و روزها را به هم می دوزد

تا پلی بسازد برای فرار

فرار از بیداد

با لباس سفید آمدن و

با ردای سفید رفتن

این معنی نجابت آن معنی وفا

یاس سفید نوپا در باغچه دلش مدفون

تا نیازارد مشامی را بوی یاس کفنش

اوهمچنان

شبها و روزها را به هم می دوزد

تا پلی بسازد برای فرار

طعم باورهای زیبا

چشیدن دارد

                                                                       

/ 0 نظر / 15 بازدید