سفر بی بازگشت

 
    

 

خستگی ها بر سرش آوار

افتان و خیزان

در خارزار زندگی سر در گریبان

می رود....

پشت سر نامردمی

گور سرد آرزو

همه را جا می گذارد

می رود....

اندیشه او را می برد

در خیالش شوق روی یار را می پرورد

شاپرک های خیالش را ببین

تا کجاها می پرد

/ 1 نظر / 32 بازدید