سفر

 

بسته ام بار سفر تا بروم

کوله بارم همه رنج همه درد

پشت سر ظلمت سیاهی پیش رو

شهر خوشبختی و شادی شهر نور

کوله بار دردهایم بر زمین

می دوم پر می کشم تا اوج نور

گم شدم در شهر شادی شهر عشق

پر ز احساس رهایی و سرور

/ 0 نظر / 7 بازدید