رویارویی " من " با " من&

روز ها در هجوم غم و شبها کابوس و وحشت

از خودش می پرسید:

"با روز و شبهایی چنین ترک هستی آرزو نیست؟"

خویشتن خویشش چنین خواند به گوشش

سرنوشت روز در دست تو است"

امروز باید روز تغییر

روز دل کندن و برخاستن تو باشد

و چنین بود

روز رویارویی من با من

 

/ 0 نظر / 5 بازدید