سرزمین سکوت

در سرزمین
سکوت عدالت جاری

خانه ها
یکسانند

ساکنان
خانه ها بی آزار و فقط تنهایی است

نه فریب و نه خیانت نه دروغ و نه
ریا 

و سکوت است
سکوت

در قعر هر
کاشانه ای گویی درخشان آتشین

سو سو می
زند از آرزوی گر گرفته

درشهرنوروصدا
اما

دلها سیاه عشق
ها پنهانند و گناه

سفر به سرزمین سکوت

آرزوی من است

شاید آنجا آرام
بگیرم آرام

شاید...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید