زندانی زیبا


 

رقصان و عطر افشان به آهنگ نسیم

بلبل دیوانه را دیوانه تر کرد

او اسیر دست خاک و عاشقش

می کشد پر می زند بال

راه ماندن را نمی داند

زندانی زیبای خاک  هم

با پریدن آشنا نیست

سر به زیر می آورد اندوهگین

می پژمرد

معصومانه

غمگین

/ 0 نظر / 24 بازدید